Kraków
dla tych, którzy od taksówki wymagają więcej

| Share Share Share

To jest QR Code tel.:+48 882 222 555

Regulamin zakładania i używania kont w serwisie TaxiVip na potrzeby Kierowców


I. Postanowienia ogólne

Poniższe terminy używane poniżej będą miały następujące znaczenie:

”Regulamin” - niniejszy regulamin;

”Operator” - TaxiVip;

”Domena” - domena taxivip.pl;

”Konto” - konto Użytkownika;

”Użytkownik” - Kierowca zakładający Konto lub korzystający z Konta;

”Usługi” - usługi opisane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu;

”Kod Aktywacyjny” - unikalny kod aktywacyjny otrzymany od TaxiVip drogą mailową niezbędny do dokonania rejestracji, założenia Konta i korzystania z Usług.
 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usług polegających na umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego zakładania i używania Kont na Serwerach Operatora.

Umowa dotycząca świadczenia Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zostaje zawarta przez Użytkownika i Operatora poprzez korzystanie z Usług przez Użytkownika.

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie www.taxivip.pl. Operator nie ma obowiązku informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach do Regulaminu w inny sposób, w szczególności, w drodze indywidualnych powiadomień.

II. Użytkownicy

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które dysponują Kodem Aktywacyjnym.

III. Konto. Rejestracja

W ramach Usług Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość założenia na Serwerach Operatora jednego Konta

Rejestracja wszystkich Usług, w tym Konta, odbywa się przez mechanizmy znajdujące się w portalu www.taxivip.pl. Mechanizmy te będą przewidywały, poza podaniem danych, o których mowa w punkcie 10 poniżej, wpisanie Kodu Aktywacyjnego. Konta będą tworzone automatycznie w ciągu max. 2 godzin od momentu zakończenia rejestracji przez Użytkownika.

Poprzez rejestrację Konta, Użytkownik oświadcza, że nazwa tego Konta (np. strony www czy adresu e-mail) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, prawa do firmy czy też praw własności intelektualnej.

Użytkownik zobowiązany jest do wpisania podczas rejestracji prawidłowych danych kontaktowych, wskazanych jako tzw. dane niezbędne (tj. imię, nazwisko, adres elektroniczny). Operator jest uprawniony do weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w tym pkt. VI i VII poniżej, oraz pod warunkiem, że Użytkownik przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, Operator dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości bezpłatnego korzystania z Konta przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu.

W razie awarii lub konieczności zawieszenia świadczenia Usług z innych przyczyn, Operator poinformuje o tym Użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu w  portalu www.taxivip.pl oraz na stronie internetowej Operatora.

IV. Zobowiązania Użytkownika i ograniczenia używania

Zabrania się rozpowszechniania, zwielokrotniania i udostępniania za pomocą Kont oraz gromadzenia na nich:

 • treści naruszających dobre obyczaje, w tym treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;
 • informacji naruszających dobra osobiste osób trzecich i ich prawo do prywatności;
 • treści naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do patentów, prawa ochronne na znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej);
 • treści propagujących przemoc, ideologie totalitarne, faszystowskie lub komunistyczne;
 • treści nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej;
 • jakichkolwiek innych treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Netykiety.

Użytkownik zobowiązuje się do nie działania na szkodę Operatora ani podmiotów z nim współpracujących, jak również zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z Konta w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób ograniczający swobodę działania pozostałych Użytkowników.

Użytkownik nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie i udostępniać je takim osobom trzecim.

V. Prywatność. Dostęp do Konta.

Operator dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia prywatności danych umieszczanych na Koncie.

Operator nie ma obowiązku kontrolowania lub monitorowania danych lub informacji przesyłanych do lub przez Użytkownika, czy też przechowywanych na Koncie Użytkownika lub udostępnianych za pośrednictwem takiego Konta.

Operator zastrzega, że w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych (przysyłanych przez lub do Użytkownika lub przechowywanych na jego Koncie) lub związanej z nimi działalności może niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych Użytkownikowi oraz osobom trzecim.

Użytkownik potwierdza, że w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub informacji przesyłanych do lub przez Użytkownika, czy też przechowywanych na Koncie Użytkownika lub udostępnianych za pośrednictwem takiego Konta, jak również w innych przypadkach korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Operator ma prawo przetwarzać dane znajdujące się na Koncie Użytkownika lub związane z takim Kontem, włączając w to dane osobowe takiego Użytkownika, w celu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a także może przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej lub uprawnionym osobom trzecim (np. podmiotom, których prawa zostały lub mogły zostać naruszone).

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych informujących o zmianach w Regulaminie oraz o wydarzeniach i ofertach związanych z funkcjonowaniem Portalu. Użytkownik jednocześnie potwierdza, że Operator nie ma obowiązku przekazywania takich informacji.

VI. Dane osobowe

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.), o których mowa w punkcie 10 powyżej, przez Operatora  i przez Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 195a oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, USA, w celach związanych ze świadczeniem Usług. Osoby wskazane w zdaniu poprzedzającym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania. Powyższe nie ogranicza uprawnień Operatora o których mowa w pkt. V  niniejszego regulaminu.

Dane osobowe  Użytkowników, o których mowa w punkcie 10 powyżej są również zbierane i przetwarzane przez TaxiVip w celu usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i usług, a także w celach statystycznych i marketingowych TaxiVip.

Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może faktycznie uniemożliwić korzystanie z Usług i potwierdzają, poprzez dokonanie rejestracji, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

Użytkownik ma prawo wglądu do i modyfikacji wszystkich swoich danych przechowywanych przez Operatora.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku utraty lub uszkodzenia danych lub informacji zgromadzonych na Koncie, lub przesyłanych do lub z Konta, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku braku dostępu do Konta lub danych w nim zawartych spowodowane, w szczególności, przez:

 • nie działanie lub nieprawidłowe działanie Serwerów Operatora;
 • zmiany w konfiguracji świadczonych Usług wprowadzone przez Użytkownika;
 • czynniki niezależne od Operatora;
 • czynniki przez niego niezawinione lub za które nie ponosi odpowiedzialności;
 • korzystanie z Konta niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa;
 • podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta oraz nie aktualizowanie danych kontaktowych w przypadku ich zmiany;
 • działanie siły wyższej w tym m.in. działanie sił przyrody, wojnę, pożar, awarię w dostawie energii lub zapewnieniu dostępu do sieci teleinformatycznych, w tym sieci Internet, akty władzy państwowej lub samorządowej;
 • działanie czynników i osób trzecich (w tym m.in.: awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci operatorów sieci teleinformatycznych lub telefonicznych, włamania, działania hakerskie);
 • konieczność przeprowadzenie prac konserwacyjnych na Serwerach Operatora, jak również w sieci Operatora lub podmiotów dostarczających usługi lub infrastrukturę techniczną dla Operatora;

Inne ograniczenia odpowiedzialności Operatora określone w przepisach prawa pozostają w mocy.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane, gromadzone oraz udostępnianie za pomocą Konta.

VIII. Wypowiedzenie

Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług i zlikwidowania Konta ze skutkiem natychmiastowym, jak również zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego uniemożliwienia dostępu do Konta lub zgromadzonych na nim danych, jeżeli Konto jest wykorzystywane w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa lub jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Konto jest wykorzystywane w taki sposób. Operator może podjąć działania opisane w zdaniu powyżej w szczególności, w przypadku gdy Konto zawiera treści zabronione przez Regulamin lub jeżeli są one udostępniane przy wykorzystaniu Konta. Wybór sposobu reakcji zależy wyłącznie od Operatora. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług i likwidacja Konta będzie skutkowała usunięciem danych zgromadzonych na Koncie, a Użytkownik nie będzie podnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. Operator nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o planowanych lub podjętych działaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej, ani do uzasadniania swojej decyzji.

Operator może podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie Operatora oraz w portalu www.taxivip.pl. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 10 dni od dnia zamieszczenia takiej informacji w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Po upływie takiego terminu, nie usunięte przez Uczestnika dane zostaną usunięte przez Operatora, a Użytkownik nie będzie podnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

Operator ma prawo odmówić dokonania rejestracji nazwy Konta, przedrostka domeny czy też adresu e-mail, jak również cofnąć zarejestrowaną nazwę Konta w przypadku uznania, że takie oznaczenie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

IX. Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem pierwszej publikacji na stronach internetowych.
 

Zamów taksówkę z darmowym HotSpotem

W naszych taksówkach masz bezpłatny dostęp do internetu dzięki wi-fi

Po godzinach

Prezenujemy najciekawsze wydarzenia mające miejsce w Krakowie i okolicach. Po godzinach

Informacje